สถาบัน กศน.ภาคเหนือขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ ๔๓ พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงนามถวายพระพร

ข้อความถวายพระพร

(33 ข้อความ)

 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสายฝน ศิริตัน หน่วยงาน : กศน.อำเภอแม่ใจ
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พรนภา เชื้อหมอ หน่วยงาน : กศน.อำเภอทุ่งช้่าง
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายณัฐวัฒน์ หงษ์จุ้ย หน่วยงาน : กศน.อ.ทุ่งช้าง
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ยุทธศักดิ์ ชื่นชูภาพ หน่วยงาน : กศน.สะเมิง
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กรรณิการ์ ยศตื้อ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวชนัตถธร สาธรรม หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วิวัฒน์ แสงพุ่ม หน่วยงาน : กศน.ตำบลบึงสามัคคี
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธนวัฒน์ นามเมือง หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชลดา เรือนแก้ว หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปรียาภรณ์ วิทยเวทย์ หน่วยงาน : กศน.อำเภอแม่วาง
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กุลธิดา ศรีคช หน่วยงาน : โรงเรีบนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุวินชา เจริญวัฒนา หน่วยงาน : สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมบัติ สร้อยจักร หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วราพร ปันเงินเถาว์ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธนวัฒน์ นามเมือง หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบุษบา เด็ดขาด หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวเจนจิรา อภิญารัตน์ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ