สถาบัน กศน.ภาคเหนือขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลงนามถวายพระพร

ข้อความถวายพระพร

(18 ข้อความ)

 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเจริญศรี ศุภภะ หน่วยงาน : กศน.อำเภอแม่เมาะ
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกรรณิการ์ ยศตื้ิอ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กษมา ตนะทิพย์ หน่วยงาน : กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสราวุธ เบี้ยจรัส หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสุมาลี อริยะสม หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธีรศักดิ์์ ลอยลม หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธนวัฒน์ นามเมือง หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสมบัติ สร้อยจักร หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางน้องนุช เกตุทอง หน่วยงาน : กศน.อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : มานะไชยากุล หน่วยงาน : สถาบันกศนภาคเหนือ
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสิริภัสรา จินาตอง หน่วยงาน : กศน.อำเภอฮฮด จังหวัดเชียงใหม่
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสายพิน ชมชื่น หน่วยงาน : กศน.อำเภอแม่แจ่ม
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กฤตนันท์ แซ่เจ๋า หน่วยงาน : กศน.อำเภอแม่แจ่ม
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอริสา ประกอบดี หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ