New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 25 มี.ค. 2564

ทำเนียบผู้บริหารสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ผู้บริหารสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีดังนี้

ที่   ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1    นายประพันธ์ คูหามุกต์ เมษายน 2520 - กันยายน 2527
2    นายบุญเลิศ มาแสง ตุลาคม 2527 - มีนาคม 2530
3    นางสาวเพ็ญสุข หวังแก้ว เมษายน 2530 - กันยายน 2533
4    นายพิภพ กาญจนะ ตุลาคม 2533 - สิงหาคม 2534
5    นายเรวัฒน์ สุธรรม สิงหาคม 2534 - ตุลาคม 2536
6    นางสาวสุมาลย์ กุศลศารทูล ตุลาคม 2536 - พฤศจิกายน 2540
7    นายโฆษิต โฆษณสันติ พฤศจิกายน 2540 - กันยายน 2543
8    นายบุญส่ง คูวรากุล ตุลาคม 2543 - พฤษภาคม 2547
9    นายอุดม พรมแก้วงาม มิถุนายน 2547 - กันยายน 2549
10    นายสังวาลย์ ชาญพิชิต ตุลาคม 2549 - มีนาคม 2551
11    นายประเสริฐ หอมดี มีนาคม 2551 - พฤศจิกายน 2558
12    นายจำเริญ มูลฟอง พฤศจิกายน 2558 - กันยายน 2563
13    - -
New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862