New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า [04/02/2566,09:28:52]
ขออนุญาตเดินทางไปราชการ [10/11/2565,02:56:56]
หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน [05/07/2565,03:01:01]
หนังสือ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน2 [05/07/2565,03:00:54]
หนังสือ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน [05/07/2565,03:00:47]
หนังสือ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 1 [05/07/2565,03:00:38]
หนังสือ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบไม่มีหัว) [05/07/2565,03:00:28]
หนังสือ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) [05/07/2565,03:00:22]
หนังสือ ขออนุมัติยืมเงิน [05/07/2565,03:00:15]
หนังสือ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [14/01/2566,20:08:48]
หนังสือ ขออนุญาตใช้รถราชการ [10/11/2565,02:57:16]
หนังสือ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่า [05/07/2565,02:59:35]
หนังสือ ขออนุมัติจัดกิจกรรม [05/07/2565,02:59:21]
ใบสำคัญรับเงิน1 [05/07/2565,02:59:13]
ใบสำคัญรับเงิน [05/07/2565,02:59:05]
แบบกรอกข้อมูลรับเงินผ่านKTB [05/07/2565,02:58:58]
เบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 [11/01/2566,18:56:21]
บันทึกข้อความ-ข้ออนุมัติหลักการจัดซื้อ (พัสดุ) [05/07/2565,02:58:43]

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862