New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการจัดซื้อ [17/11/2564,18:23:49]
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่า... [19/03/2562,10:17:09]
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน [14/02/2562,11:28:39]
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) [10/01/2565,12:56:09]
ขออนุมัติยืมเงิน [12/02/2562,15:19:16]
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [29/11/2564,16:08:44]
ขออนุญาตใช้รถยนต์ [12/02/2562,15:16:59]
ขออนุมัติจัดกิจกรรม [12/02/2562,15:15:53]
ใบสำคัญรับเงิน [10/09/2564,04:13:53]

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862