New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 28 พ.ย. 2561

   
 


การประชุมทบทวนและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน กศน.ตำบล (4 ศูนย์การเรียนรู้)ร่วมพิธีพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)การประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (Big data)บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์ พัฒนาพื้นที่ภายในสถาบัน กศน.ภาคเหนือประชุมนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบัน กศน.ภาคเหนือโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประชุมชี้แจงวิทยฐานะผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา และครู กศน. ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือรมช.กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กศน.ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน.การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐) | เขียนข่าวโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณธ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐)โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยถูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑เวทีเสวนา "การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานครู ศศช. รางวัล "ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"โดยดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ประจำภาคเหนือวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9วันที่ 19-29 กันยายน 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ให้บริการตรวจกระดาษคำตอบการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560วันที่ 16-17 กันยายน 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการรนิเทศติดตามการบริหารการจัดสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือวันที่ 12 กันยายน 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการสัมมนาผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

New Document

Username

Password

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862