New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566 "One Spirit"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566 "One Spirit"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม "ศธ. ศคส. 2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว" ณ กศน.อำเภอปายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของภาคเหนือกศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาคณะสีภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัด ประชุมพิจารณา และตรวจสอบโครงการของ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหาราชสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมวางแผนการนิเทศงาน กศน. ในเขตภาคเหนือ ประจำ ปีงบประมาณ 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธทำบุญตักบาตร ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเนื่องในโอกาสวันปีใหม่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา“กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit”สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566-2570สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปางการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 "42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข"สถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน. เกมส์ 2566" ณ สนามกีฬา ธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 1สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วม ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว "โครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" เทิดพระเกียรติพ่อและแม่ของแผ่นดินสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/256สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566 – 2570สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566"ข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพิจารณาแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566”สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดการประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เข้ามอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ "โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ" ประจำปีงบประมาณ 2566ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนมุกดาหาร ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. (DM-HACLC)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้ร่วมกันดำเนินการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ ประสบการณ์ และต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก ในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาประชุมศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"ในเขตภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน. เกมส์ 2566”สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คนใหม่สถาบัน​ กศน.ภาคเหนือ​ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ถ่ายทำวีดีทัศน์แนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน การดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการที่เป็นจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศนสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดงานมุทิตาจิตแด่เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862