New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน. ภาคเหนือ การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดแข่งขัน ผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี ของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการนิเทศสนามสอบการประเมินเทียบนะดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมนิเทศ ติดตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space) ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดประชุมสริมทักษะการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยมพลัส ระดับประเทศสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการนิเทศงาน กศน. ในเขตภาคเหนือ ประจําปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการจัด "การสัมมนาก่อนจบหลักสูตร" การอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice )การประชุมบรรณาธิการเนื้อหาสื่อการเรียนรู้และจัดทำเว็บบล็อกเพื่อเผยแพร่ความรู้ ตามโครงการพัฒนาคลังความรู้ในระบบออนไลน์ฯ ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ติดตามการนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ ตามหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดกิจกรรมโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ผลการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 ระดับประเทศสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดอบรมการทดลองใช้หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Motion Infographicสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และ และขยายพันธุ์กล้วยไม้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการติดตามการนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ ตามหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้รับการคัดเลือก การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมประชุมจัดทำแผนและแนวทางการขับคลื่อน โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงนิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ศศช.บ้านกุยต๊ะ บ้านกุยเคลอะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผางจังหวัดตากและกศน.อเภอลี้ กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวดลำพูนสถาบัน กศน. ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ณ กศน.อำเภอเมืองปานสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร กศน. ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครู ศศช.) ที่ปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมลลักษณ พระบรมราชินีสถาบันกศน.ภาคเหนือ โดยส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอน โดยใช้ Preziสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคเหนือ ปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา"กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำเอกสารเสนอเพิ่มเติม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ...สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมจัดทำเล่มรายงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ สำนักงาน กศน. เพื่อใช้จัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของ สำนักงาน กศน.เข้ารับการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ต้อนรับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน กศน. ภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดห้องอบรมออนไลน์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862