New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2564 ครั้งที่ 2สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมบรรณาธิการเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ กพด. ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมกำหนดค่ากลางของชั่วโมง ตามภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือโดยฝ่ายบุคลากรได้จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมประชุมจัดทำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ร่วมนิเทศติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2654สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564งานบุคลากร ส่วนอำนวยการ ได้จัดประชุมจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ร่วมกันปล่อยปลาน้ำจืดกว่า 2,000 ตัว ลงสระภายในหน่วยงานสถาบัน กศน.ภาคเหนือนิเทศติดตามการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมร่วมกับ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง ด้านข้อมูลสารสนเทศบนพื้นที่สูงโครงการพัฒนาคลังความรู้ในระบบออนไลน์ (Blog) เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2564คณะบุคลากรครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการจัดการความรู้ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Thailand Knowledge Portal : TKP) ในปีงบประมาณ 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีทีมชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับ สถาบันทางไกล สำนักงาน กศน.จัดอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนและที่ปรึกษา ห้องเรียนออนไลน์ หลักสูตร“การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน”สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมสรุปผลการนิเทศ งาน กศน.ระดับภาค ประจำปี 2564 ในรูปแบบประชุมออนไลน์สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้กับครูนิเทศก์ และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ Adminสถาบัน กศน.ภาคเหนือโดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้จบหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) รุ่นที่ 2สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมนำเสนอผลการพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทย ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม” นักเรียน ศศช 2564ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงผลงานวิชาการ "แนวปฏิบัติที่ดี" กพด. ของครู ศศช. ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น และการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี” ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดอบรมการพัฒนาครู กศน.ในเขตภาคเหนือ หลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ กศน.(Co-Learning Space)นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 (กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน)นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 (กศน.อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน)สถาบันกศน.ภาคเหนือ ออกนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยและประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2564ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการคัดเลือกผลงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมควมพร้อมครูพี่เลี้ยงก่อนการอบรมการพัฒนาครู กศน. ในการสร้าง Applicationจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรจิตอาส กศน.จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1ประชุมหารือโครงการจิตอาสาของสํานักงาน กศน. ในเขตภาคเหนือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุม ทดลองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน. (DM-HACLC) รุ่นที่ 2สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุม ทดลองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน. (DM-HACLC)

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862