New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกศน.เกมส์ ภาคเหนือ 63 ครั้งที่ 2ประชุมจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบคณะผู้บริหาร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562อบรมแกนนำโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าประชุมเตรียมจัดงานแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2563ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรีประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563เข้าร่วมปรึกษาหารือและประสานการทำงานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ปีงบประมาณ 62ร่วมวางพวงมาลาพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กร 4.0ร่วมงานเปิดโครงการ"โลกการเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล"โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 2562สัมมนาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรับโล่ประกาศเกียรติคุณ "กศน.เกียรติยศ" ประจำปี พศ.2561โครงการเกษตรธรรมชาติ MOAเข้าร่วมงานพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ กศน.14 จังหวัดภาคใต้การประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพพิธีเปิดงาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"ร่วมงาน รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันฑ์ทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ ส.ค.๒๕๖๒ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒การสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือครั้งที่ 3 ปี 2562การประชุมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านพลังงานสำหรับ กศน. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือประชุมวางแผนการจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562การประชุมประสานแผนการดำเนินงาน กศน.ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562การอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ก่อนการปฏิบัติงานรมช.ศธ. ปลัดกระทรวงฯ เลขาธิการ กศน. และคณะเยี่ยมชมสถาบัน กศน.ภาคเหนือการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจรของ รมช.ศธ.ประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กศน.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าการประชุมทบทวนและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน กศน.ตำบล (4 ศูนย์การเรียนรู้)ร่วมพิธีพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)การประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (Big data)บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์ พัฒนาพื้นที่ภายในสถาบัน กศน.ภาคเหนือประชุมนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบัน กศน.ภาคเหนือโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประชุมชี้แจงวิทยฐานะผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา และครู กศน. ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือรมช.กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กศน.ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน.

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862