จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom และการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมออนไลน์ Google Site โดยมี นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ในการจัดอบรม ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย สำหรับเข้าผู้อบรม เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ