การนิเทศติดตามงาน ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 8-18 มิ.ย. 2563

คณะครูสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ร่วมนิเทศติดตามงานใน 4 โครงการ ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ

1. การจัดอบรมครูในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ รุ่นที่ 1 ในพื้นที่ ศศช.บ้านสันปูเลย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

2. งานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากบนพื้นที่สูง ภาคเหนือ โครงการนี้ดำเนินงานใน 8 จังหวัด

3. นิเทศติดตามการเรียนออนไลน์ของครูนิเทศก์

4. ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ของครู ศศช.ที่บรรจุเข้าทำงานใหม่ ซึ่งทางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดอบรมให้ไปเมื่อต้นปีงบประมาณ

ตั้งแต่วันที่ 8-18 มิถุนายน 2563