ร่วมนิเทศติดตามโครงการทุนเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ

ร่วมนิเทศติดตามโครงการทุนเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 
และโครงการส่งเสริมทักษะฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านแม่จอเหนือและ กศน.ตำบลแม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านทุ่งแดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563