การอบรมครูนิเทศก์ ศศช.ผ่านสื่อระบบออนไลน์

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดพบกลุ่มสัมมนาสรุปและเพิ่มเติมความรู้ให้กับครูนิเทศก์ ศศช. ผ่านสื่อระบบออนไลน์  application Zoon meeting  โดยมีนายศุภกร  ศรีศักดา อดีต ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาย เด็ดขาด รองผอ.สำนักงาน  กศน.จังหวัดลำปาง และ นายสมโภช จันทรคำภู หัวหน้าส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย. 2563 ณ ห้องประชุม 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ