สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศครึ่งปี 2563

สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมกับ ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ 
ดำเนินการประชุมจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศครึ่งปี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามประเด็นนโยบายของ สำนักงาน กศน.กำหนด เพื่อสรุปภาพรวมนำเสนอสำนักงาน กศน.และจัดส่งให้หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ภายในวันที่ 26  มิถุนายน 2563 จึงได้ดำเนินการจัดประชุมจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศครึ่งปีฯมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน 
โดยมีนายสุรพล  วงศ์หวัน   โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
ในระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2563 ณ บ้านไร่เคียงดอยเชียงราย ตำบลนางแล  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย