จัดประชุมชี้แจงวางแผนการนิเทศติดตาม และรายงานโครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง

สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุมชี้แจงวางแผนการนิเทศติดตาม และรายงานโครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ