ประชุมติดตามการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับออนไลน์

สถาบันกศน.ภาคเหนือ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับ  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพออนไลน์ โดยมีนายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. และคณะ  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดีทัศน์  พร้อมคณะทำงานจาก กศน.ทั่วภาคเหนือที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ