จัดเวทีประชาพิจารณ์ นศ.กศน.17 จังหวัดในภาคเหนือ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น  “การประชาพิจารณ์ ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน." เพื่อให้นักศึกษาได้สะท้อนปัญหา อุปสรรค และความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
เพื่อกระทรวงศึกษาธิการจะได้นําไป พิจารณาดําเนินการให้เหมาะสม สอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบันต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ เป็นนักศึกษา กศน. ในเขต 17 จังหวัด ในภาคเหนือจำนวน 185 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่