จัดการอบรมตามหลักสูตรการวิจัยอย่างง่ายสำหรับครู กศน.

การอบรมตามหลักสูตรการวิจัยอย่างง่ายสำหรับครู กศน. จัดโดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยมีคณะวิทยากรจาก ม.สวนดุสิต และคณะทำงาน ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ย.62 ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง