“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2563

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมงาน เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2563  ชูแนวคิดหลัก “การรู้หนังสือในช่วงวิกฤตและหลังวิกฤต COVID-19 :  บทบาทของนักการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงศาสตร์ด้านการสอน”  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ (หอประชุมคุรุสภา) กระทรวงศึกษาธิการ