สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ โครงการอบรมครู ศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

     สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ โครงการอบรมครู ศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2564 พื้นที่จังหวัดเชียงราย (อำเภอแม่ฟ้าหลวง,อำเภอแม่สรวย,อำเภอเวียงป่าเป้า) จังหวัดลำปาง(อำเภอเมืองปาน,อำเภองาว)และจังหวัดแพร่แพร่(อำเภอร้องกวาง) นำโดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ประจำภาคเหนือ และนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ครูผู้ช่วย โดยได้นิเทศติดตามครู ศศช.หลังจากเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ภาคทฤษฎี เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2564 ผู้นิเทศได้สอบถามปัญหา ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และกำลังใจแก่ครู ศศช.ใหม่ทุกคน