นิเทศการดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นายอธิวัฒน์  ทิพย์จักร์ และ นางสาวสิริลักษณ์  เป็งคำ  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศการดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของ สถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม  2564
กศน.อำเภอเมืองเชียงราย
กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
กศน.อำเภอฝาง กศน.อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ กศน.อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ารดำเนินการจัดสอบฯ ของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)