จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม  และนางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนสถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม  2564 
ณ ห้องประชุม สัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ