สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยอินโฟกราฟิก

ถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน(คุรุพัฒนา) โดยมี นางอริสา  ประกอบดี  รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือเป็นประธานเปิดในการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.สุวัฒน ธรรมสุนทร ข้าราชการบำนาญ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และ อ.กัญญาทิพ  เสนาะวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเป็นวิทยากรการอบรม ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง