ประชุมปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน”

  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน”” โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นางกัลยา หอมดี ข้าราชการบำนาญ นางนุชลีสุทธานนท์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต นางสาวกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร ครูชำนาญการพิเศษ  และนางอรวรรณ ฟังเพราะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษา ระหว่าง วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ