สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามสนามสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ_1

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการบริหารการจัดสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นำโดย นางยุรัยยา อินทรวิจิตร  หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์  ทิพย์จักร์  
และ นางสาวสิริลักษณ์  เป็งคำ  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน  2564 
-->สนามสอบโรงเรียนนครไทย กศน.อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก
-->สนามสอบโรงเรียนชาติตระการวิทยา  กศน.อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก
-->สนามสอบโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ กศน.อำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
-->สนามสอบโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ กศน.อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
-->สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ กศน.อำเภอเมือง อุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการนิเทศและการต้อนรับเป็นอย่างดี  การดำเนินการจัดสอบฯ ของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)