สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามสนามสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ_2

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการบริหารการจัดสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นำโดย  นำโดยนางสาวสุมาลี อริยะสม เจ้าหน้าที่บุคลากร และนายเวชยันต์  วงค์ลอดแก้ว ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 นิเทศสนามสอบในพื้นที่จังหวัดพิจิตร สนามสอบโรงเรียนสระหลวงวิทยาคม กศน.อำเภอเมืองพิจิตร สนามสอบโรงเรียนวชิรบารมี กศน.อำเภอวชิรบารมี
 และสนามสอบโรงเรียนบางลายพิทยาคม กศน. อำเภอบึงนาราง ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการนิเทศและการต้อนรับเป็นอย่างดี 
การดำเนินการจัดสอบฯ ของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)