สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการบริหารการจัดสอบของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ หลักสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นำโดย นางอริสา  ประกอบดี  รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายสมบัติ  สร้อยจักร และ นางสาววรรณกมล  ฉันประเดิม ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน  2564
สนามสอบโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กศน.อำเภอเมือแพร่
สนามสอบโรงเรียนโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  กศน.อำเภอหนองม่วงไข่
สนามสอบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชย
วิทยา กศน.อำเภอเด่นชัย
สนามสอบโรงเรียนโรงเรียนลองวิทยา กศน.อำเภอลอง
สนามสอบโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กศน.อำเภอเมืองพะเยา
สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) กศน.อำเภอแม่ใจ

ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการนิเทศและการต้อนรับเป็นอย่างดี การดำเนินการจัดสอบฯ ของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)