สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามสนามสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ_4

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการบริหารการจัดสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ หลักสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นำโดย นางกรรณิการ์ ยศตื้อ  ครูชำนาญการ นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ และนายธนวัฒน์ นามเมือง ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน  2564
สนามสอบโรงเรียนบ้านฝาง อ.ฝาง 
สนามสอบโรงเรียนไชยปราการ อ.ไชยปราการ 
สนามสอบโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง 
สนามสอบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
สนามสอบโรงเรียนป่าซาง อ.เวียงหนองล่อง 
สนามสอบโรงเรียนธีระกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
สนามสอบโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ 
สนามสอบโรงเรียนทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการนิเทศและการต้อนรับเป็นอย่างดี การดำเนินการจัดสอบฯ ของสนามสอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)