สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุม ทดลองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน. (DM-HACLC)

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมทดลองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)(Database System of Mae Fah Luang Hill Area Community Learning Center (DM-HACLC)) ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีนางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.วิเลขา ลีสุววณ์ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน.ประจำภาคเหนือ ดร.วัชรีวรรณ  กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงราย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะครู ศศช.จากกศน.อำเภอทั้ง 2 แห่ง จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมทดลองการใช้งานระบบฯ  โดยมีคณะกรรมการจัดทำระบบฯ สถาบัน กศน.ภาคเหนือและทีมโปรแกรมเมอร์ เป็นวิทยากรในการนำข้อมูลทดลองเข้าระบบฯ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2564 ณ สตูดิโอ ส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ