สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุม ทดลองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน. (DM-HACLC) รุ่นที่ 2

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมทดลองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) (Database System of Mae Fah Luang Hill Area Community Learning Center (DM-HACLC))  ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีนางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.วิเลขา ลีสุววณ์ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน.ประจำภาคเหนือ ดร.วัชรีวรรณ  กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะครู ศศช.จากกศน.อำเภออมก๋อย เข้าร่วมประชุมทดลองการใช้งานระบบ จำนวน 36 คน รุ่นที่ 2 โดยมีคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลฯ สถาบัน กศน.ภาคเหนือและทีมโปรแกรมเมอร์ เป็นวิทยากรในการนำข้อมูลทดลองเข้าระบบฯ
 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 ณ สตูดิโอ ส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ