การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

นางอริสา ประกอบดี รองผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 6 เดือน
ให้แกคณะกรรมการประเมิน นางคนึงนิตย์  วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และนางเกตุแก้ว  อริยะเลิศเมตตา  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร สัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ