ประชุมหารือโครงการจิตอาสาของสํานักงาน กศน. ในเขตภาคเหนือ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาค ผ่านระบบออนไลน์โดย Zoom Cloud Meeting ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั้ง 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยหารือการจัดกิจกรรม 1) การประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 ซึ่งมี 2 ประเภทคือ ประเภทชุมชนจิตอาสาดีเด่น และผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น 2)การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ปี 2564 โดยมีนางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ