วันที่ 12 กันยายน 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการสัมมนาผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการสัมมนาผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 250 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจาก สำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ หอมดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ