โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดทำกรอบการพัฒนากลยุทธ์ในการบริการจัดการงาน กศน. ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง