ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการคัดเลือกผลงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการคัดเลือกผลงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน           
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพังงา พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรีวรรณ  กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. เข้าประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ