ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.ในเขตภาคเหนือ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ให้ตอบโจทย์เทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยดิจิทัล ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ครูต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นโดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ได้รับรางวัล 
และมีนายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการตัดสินในการประกวด ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม สถาบัน กศน.ภาคเหนือ