สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยและประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยและประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 
หัวข้อ “เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม” ของนักเรียน ศศช.ในพื้นที่ทรงงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานการศึกษาในสังกัด กศน. และหน่วยงานการ​ศึกษาในระบบ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ อาคารเทคโนโลยี สถาบัน กศน.ภาคเหนือวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ