นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 (กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน)

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และ นายอธิวัฒน์  ทิพย์จักร์  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน นายจักรพันธ์ โดยมี นางพรวิไล  สาระจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน นายจักรพันธ์  มหาไม้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานภาคีเครือข่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน และคณะ ร่วมการนิเทศติดตามฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการทุนการศึกษาฯ การนำเงินทุนไปใช้เพื่อศึกษาต่อและต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ทิศทางการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ 
ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพัฒนางานต่อไป เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564