นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ กศน.(Co-Learning Space)

คณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประกอบด้วย นางบุษบา มาลินีกุล นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร และนางสาวสุมาลี อริยะสม ได้ไปติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ กศน.(Co-Learning Space) งานห้องสมุดเคลื่อนที่ และงาน “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ในระหว่างวันที่ 21-24  มิถุนายน 2564  ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดลำพูน ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บรรณารักษ์ และบุคลากรของ กศน.อำเภอ กศน.จังหวัดเป็นอย่างดียิ่ง ได้ร่วมชื่นชมการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานการศึกษาตามอัธยาศัยในโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ กศน.(Co-Learning Space) ได้แนวทางการดำเนินงานที่เป็นต้นแบบในการปรับโฉมการพัฒนาในการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่น่าสนใจของห้องสมุดประชาชนอื่น ๆ ต่อไป