สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดอบรมการพัฒนาครู กศน.ในเขตภาคเหนือ หลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

     สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนประจำปี งบประมาณ 2564 โดย มีนางอริสา ประกอบดี รอง  ผอ.สถาบันกศน.ภาคเหนือ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม การอบรมครั้งนี้ ได้เกียรติรับเชิญจากวิทยากร นางนุชลี สุทธานนท์กุล ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และนางสาวอรทัย ปานขาว ครูชำนาญการพิเศษสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 (รุ่นที่ 1) และ
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2564 (รุ่นที่ 2) โดยมีข้าราชการครู เข้าร่วมจำนวน 95 คน ณ.หอประชุมร่มไทร สถาบันกศน.ภาคเหนือ