สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี” ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี” การดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564  โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการ ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ประจำภาคเหนือ นายสุรพล  วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย นางสาวเรณู  ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน นางอัญชลี  สายสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพระราชดำริ สำนักงาน กศน. และคณะข้าราชการครูสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม  2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ