สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการปี 2564

วันที่  6  กรกฎาคม 2564  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ  2564 และทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางอริสา  ประกอบดี  รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนทุกส่วนและข้าราชการสังกัดสถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ