ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงผลงานวิชาการ "แนวปฏิบัติที่ดี" กพด. ของครู ศศช. ประจำปี 2564

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงผลงานวิชาการ“แนวปฏิบัติที่ดี”ของครู ศศช. เพื่อปรับปรุงผลงานทั้ง 6 ด้าน ของครูที่ได้รับคัดเลือก จากสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก และพังงา ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นรูปแบบเดียวกัน ในการนำเสนอผลงานฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ กพด. ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงผลงาน ประกอบด้วย ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน.ประจำภาคเหนือ นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นางสาวณัชชา สอนสมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และนางพรมาดา วงศ์หวัน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ