สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมนำเสนอผลการพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"

สำนักงาน กศน. โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือและกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย ได้จัดประชุมนำเสนอผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (Database System of Mae Fah Luang Hill Area Community Learning Center) หรือ ระบบ DM-HACLC (ดีเอ็มแฮก) ผ่าน ระบบ Zoom Meeting โดยนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ได้มอบหมายให้ ดร.วัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี พังงา และทีมงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ในการประชุมดังกล่าวได้นำเสนอผลการพัฒนาระบบ DM-HACLC ซึ่งระบบนี้เป็นระบบการรายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จัดในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ผ่านระบบเทคโนโลยี ซึ่งฐานข้อมูลประกอบไปด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป ศศช. 2) ข้อมูลครู ศศช. 3) ข้อมูลรายบุคคล/ครัวเรือน 4) ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 5) ข้อมูลโครงการ กิจกรรม ศศช. และ 6) ข้อมูลเครือข่าย ศศช. ระบบดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรายงานผลของ ครู ศศช. ครูบนพื้นที่สูงในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล ตลอดจนทำให้ผู้ใช้ระบบทุกระดับสามารถใช้ข้อมูลในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยไม่เกิดความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งของข้อมูล อีกทั้งข้อมูลในระบบจะมีความถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันที สะดวก รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ