สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) รุ่นที่ 2

     สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) สำนักงาน กศน. (Database System of Mae Fah Luang Hill Area Community Learning Center (DM-HACLC)) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ กล่าวรายงานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ครูนิเทศก์ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ดูแลระบบระดับอำเภอ และครู ศศช.ทั่วประเทศ จำนวน 1,628 คน รุ่นที่ 2 ผู้บริหารกลุ่มงาน สำนักงาน กศน. ผู้บริหาร สถาบัน กศน.ภาคกลาง และภาคใต้ ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด 14 จังหวัด ผู้บริหาร กศน.อำเภอ 80 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศศช. ของแต่ละจังหวัด จำนวน 173 คน ระหว่างวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2564  ณ ห้องสตูดิโอ อาคารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019