ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2564

กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่ายสำนักงาน กศน. ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2564 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี ดร.วัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่สนองงานโครงการพระราชดำริ 14 จังหวัด เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019