สถาบัน กศน.ภาคเหนือโดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้จบหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.

สถาบัน กศน.ภาคเหนือโดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้จบหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งมีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 95 คน โดยมีรองอริสา ประกอบดี รองผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม และ นางนุชลี สุทธานนท์กุล ครูชำนาญการพิเศษ ศว.รังสิต ผู้เป็นวิทยากร ได้มาให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง สถานศึกษา และผู้เรียน/ผู้รับบริการในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201