สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้กับครูนิเทศก์ และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ Admin

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) (Database System of Mae Fah Luang Hill Area Community Learning Center (DM-HACLC)) สำหรับผู้เกี่ยวข้องในฐานะบทบาทของครูนิเทศก์ และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ Admin ระดับอำเภอ จำนวน 210 คน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีรองอริสา ประกอบดี รองผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องสตูดิโอ อาคารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019