สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมสรุปผลการนิเทศ งาน กศน.ระดับภาค ประจำปี 2564 ในรูปแบบประชุมออนไลน์

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมสรุปผลการนิเทศ งาน กศน.ระดับภาค ประจำปี 2564 ในรูปแบบประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2564 เพื่อนำเสนอผลการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน และภารกิจต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษา โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019