สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับ สถาบันทางไกล สำนักงาน กศน.จัดอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนและที่ปรึกษา ห้องเรียนออนไลน์ หลักสูตร“การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน”

เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากร กศน. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรแกนนำเพื่อทำหน้าที่ครูปรึกษาห้องเรียนออนไลน์ สำหรับการพัฒนาบุคลากร กศน. ในการจัดทำข้อมูลความรู้ชุมชน ตามโครงการศูนย์ข้อมูลคลังความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปีงบประมาณ 2564 และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การอบรมในครั้งนี้ จึงจัดการอบรมในระบบออนไลน์ ด้วย Google Meet  โดยมีนายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรในการอบรม