คณะบุคลากรครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการจัดการความรู้ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Thailand Knowledge Portal : TKP) ในปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กศน. โดยนายวรัท พกษาทวีกุล เลขา สำนักงาน กศน. และสถาบันการศึกษาทางไกล ได้จัดพิธีเปิดการอบรมด้วยระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ในการจัดทำข้อมูลความรู้ชุมชนผ่านเว็บไซต์ ตามโครงการ "ศูนย์ข้อมูลคลังความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปีงบประมาณ 2564" โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยผู้บริหารสถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาค ข้าราชการครู และผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครู กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด บรรณารักษ์ รวม 1,600 คนซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมด้วยระบบออนไลน์ ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 10 วัน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้บุคลากร กศน. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำช้อมูลชุมชน ให้บรรลุผลในการพัฒนาคลังความรู้ประชาชนของ กศน. ให้เป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งเรยนรู้สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนต่อไป