สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมร่วมกับ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง ด้านข้อมูลสารสนเทศบนพื้นที่สูง

ประชุมประสานความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และการศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
ระหว่างสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปางโดยมีนางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ ฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรครูสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และบุคลากรศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ